Şuan AlacaForum da 0/16 Kişi Online
Anasayfan YapFavorilerine EkleE PostaPlayerHarita
AlacaForum Haber Resim Sohbet Bilgi Eğlence Paylaşım Portalı
AlacaForum Google   
Bugün 21.12.2014 
          
ANASAYFA
          
FORUM
          
HABERLER
          
SOHBET
          
ALACA
          
İSLAMİYET
          
YAZILAR
          
RESİMLER
          
VİDEOLAR
          
ALACA CANLI
  Üyelik      Hatırla    Yeni Kayıt - Şifremi Unuttum -      Aklından Neler Geçiyor ? CANLI DESTEK
» Kaide-i ahire Nedir? Önceki  Sonraki

Son oturuş. Namazın rükünlerinden birisi. Terim olarak; iki rekâtlı namazlarda ikinci rekâtın, üç veya dört rekâtlı namazlarda ise üçüncü veya dördüncü rekâtın sonunda ettehıyyâtü'yü okuyacak kadar oturmak demektir. Rükün; bir ibadet veya akdin esas unsurlarını oluşturan ana bölümüdür. Rükün eksik olunca, ibadet veya akit geçerliliğini kaybeder. Bir satım akdinde icap veya kabulün bulunmaması, namazda rükû veya secdenin terkedilmesi gibi.

Namazın rükünleri; başlangıç tekbiri, kıyâm, kırâat, rükû', sücûd ve ka'de-i âhire'de teşehhüd miktarı oturmak olmak üzere altı tanedir. Hanefiler dışındaki İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre, rükû'dan sonra doğrulmak, iki secde arasında oturmak ve namazın sonunda selâm vermek de rükün sayılmıştır.

Hanefilere göre, bu son üçü vacip hükmündedir (İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, Mısır 1315, l, 210 vd.; el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi', Beyrut 1328/1910, I, 105 vd; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 522 vd.; İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtâr, Beyrut ty., I, 297 vd.).

Hanefîlere göre, namazların son oturuşunda ettehiyyâtü'yü sonuna kadar okuyacak şekilde oturmak farzdır. Bu kadar süre geçtikten sonra, imamın arkasında namaz kılan kimse imam selâm vermeden önce namazdan ayrılsa, onun namazı tamamlanmış sayılır. Şafiî ve Hanbelîlere göre, ettehiyyâtü'den sonra "Allahümme salli alâ Muhammed" diyecek kadar daha beklemek rüknün kapsamına girer. Mâlikîlere göre ise, selâm verecek kadar oturmak rükündür. Hanefilere göre, ilk ve son oturuşlarda ettehıyyâtü'yü okumak vacip, "Allahümme salli" ve "bârik" duâlarını okumak ise sünnettir (el-Kâsânî, a.g.e., I, 113; İbnü'l-Hümâm, a.g.e., I, 113; İbn Kudâme, a.g.e., I, 522 vd.).

Hanefilerin kade-i ahîrenin farz oluşu için dayandıkları delil, Abdullah b. Mes'ud (r.a)'un naklettiği şu hadistir. Hz. Peygamber O'na teşehhüdü açıklarken; "Sen ettehiyyatü'yü okuduğun veya oturduğun zaman, senin namazın tamam olmuştur" (Zeylaî, Nasbu'r-Râye, I, 424; eş-Şevkânî, Neylü'l-ivtâr, II, 298). Hz. Peygamber burada namazın tamamlanmasını bir fiile bağlamıştır ki, o da oturmaktır. Ettehiyyâtü okunsun veya okunmasın sonuç değişmez. Çünkü ettehiyyâtü'yü, oturmaksızın okumak meşrû değildir. Kısaca burada asıl olan oturmaktır ve farz olan da budur. İbn Mes'ûd'un naklettiği hadisin haber-i vâhid kabilinden olması farzlığı sabit kılar. Çünkü bu hadis, Kur'an'ın mücmel'ini açıklamış olmaktadır.

Hz. Peygamber; namazların sonunda daima oturmuş, ettehiyyatü'yü okumuş ve okunmasını ashâbına da emir buyurmuştur (bk. Buhârı, Ezân, 148, 150; el-Ameli's-Salât, 4; Müslim, Salât, 56, 60, 62; Ebû Dâvud, Salât, 178; Tirmizî, Salât, 100, Nikâh, 17). Başka bir hadiste; "Namazı ben nasıl kılıyorsam siz de öylece kılın" (Buhârî, Ezân, 18, Edeb, 27, Ahâd, 1) buyurulmuştur. Ettehiyyâtü'den sonra salavât getirmeye gelince, namaz dışında Hz. Peygamber'e salâtü selâm getirmenin farz olmadığı konusunda İslâm bilginleri arasında görüş birliği vardır.

Namazların son oturuşunda "Allahümme salli ve barik dualarının okunması hadisle sabittir. Ashab-ı kirâm, Hz. Peygamber'e; "Biz sana nasıl selâm getireceğimizi biliyoruz, fakat nasıl salât getireceğiz? bunu bilmiyoruz" deyince, Allah elçisi bu duayı, ta'lim buyurdu (bk. Buhârî, Enbiyâ, 10 , Müslîm, Salât, 65, 66, 69; Nesâî, Sehv, 49, 50-54).

Hanefî ve Hanbelîlere göre teşehhüd duası şöyledir: Abdullah b. Mes'ud (r.a) şöyle der: "Allâh'ın Resulu elimi avuçlarının arasına aldı ve bana teşehhüd'ü Kur'an'dan bir sûre öğretir gibi öğretti. Dedi ki: Biriniz namazda oturduğu zaman şöyle desin: "et- Tehiyyâtü Lillâhi ve's-salavâtü ve't-tavyihâtu es-selâmu aleyke ey huhe'n -nebiyyu ve rahmetullâhi ve berekatühü, es-selâmû aleynâ ve alâ ibâdillâhissalihin. Eşhedü en lâilahe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhü ve Resuluh" (Buhârî, Ezân, 148, 150; Müslim, salât, 56, 60, 62; Ebû Davud, Salât, 178; Tirmizî, salât, 100, nikâh 18; Zeylaî, Nashu'r-Râyet, I, 419, eş-Şevkânî, a.g.e., II, 278)

et-Tahiyyâtü duasının mirac gecesi yüce yaratıcı ile Hz. Peygamber arasındaki selâmlaşma, dilek ve temenni ifadelerinden ibaret olduğu nakledilir. "İbn Mes'ud teşehhüdü" de denilen bu duanın anlamı şöyledir:

et-Tahıyyâtu lillâhi ve's-salavât ve't-tayyibât: "Mülk, azamet ve her türlü sözlü ibadetler, övgüler, bedenî ve malî ibadetlerle, tüm sâlih ameller Allah içindir".

es-Selâmu aleyke eyyuhâ'n-nebiyyu ve rahmetilllatu ve berekâtuhu: "Selâm sana ey peygamber, Allah'ın rahmeti ve bereketleri sana olsun".

Es-Selâmu aleynâ ve alâ ibâdillahi's-sâlihin: Selâm bize, peygamberlere ve Allah'ın insan ve cinden bütün salih kullarına olsun". Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Bunu söylediğiniz zaman Allah'ın rahmeti ve bereketi gökte ve yerde bulunan her salih kula erişir."

Dua şehadet cümleleri ile sona erer. Anlamı: "Allah'tan başka hiçbir ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulu olduğuna şehâdet ederim". et-Tehiyyatü duasında her iki şehâdet cümleleri bulunduğu için buna "teşehhüd" adı verilmiştir (ez-Zühayli, el-Fıkhu'l-İslâmi ve EdilletuXû, Dımaşk 1405/1985, I, 668-670).

Şafiîlere göre teşehhüd'ün en azı, "es-salavât ve't-tayyibât" kelimeleri bulunmaksızın en mükemmeli ise ettehiyyâtu kelimesinden sonra "el-mubârakât" kelimesinin ilâvesiyle tehiyyat duasının okunmasıdır (eş-Sevkâni, a.g.e., II, 281). İmam Mâlik'e göre ise, teşehhüdün en faziletlisi, duanın baş tarafının; "ettehıyyâtu lillâhi, ez-zâkiyâtu lillâhi, essalavâtu lillâhi..." şeklinde okunmasıdır.

Şafiî ve Hanbelîlere göre, namazların son oturuşunda ettehiyyâtü'den sonra yalnız; "Allahümme salli alâ Muhammed" (Allah'ım, Muhammed (s.a.s)'e rahmet et) şeklinde kısa salavat getirmek ruküna "Allahümme salli-barik" duâlarının devamını okumak ise sünnettir. Delil şu ayettir: "şüphesiz, Allah ve melekleri o peygambere salât ederler. Ey iman edenler, siz de ona salât edin, tam bir teslimiyetle de selâm verin" (el-Ahzâb, 33/56). Allah'ın salâtı, müminlere rahmeti: insan ve meleklerin salâtı, dua ve intiğfar; peygamberlerin müslümanlar hakkındaki salâtı ise, onları tezkiye ve ilâhi rahmete mazhar kılmaktır. Salâtın sözlük anlamı; dua, tebrik ve ta'zîm (ululama)'dir. (bk. Râgib, el-Müfredât ve Seyyid Şerif, ta'rifât, "salat" maddesi). Yukarıdaki ayet emir ifade eder. et-Tehiyyâtü'de peygamberi selâmlama yerine getirilmiş, peygambere salât kısmı eksik kalmıştır. İşte bu yüzden, yalnız Hz. Peygambere salât okumak, teşehhüde dahil olur (ez-Zühaylî, a.g.e., l, 670).

Hanefi ve Mâlikîlere göre ise, "Allahümme salli ve barik" dualarını okumak sünnettir. Ka'b b. Ucre (r.a)'den bir topluluk şöyle nakletmiştir: Resulullah (s.a.s) bizim yanınıza geldi. Biz: "Ey Allah'ın elçisi, Allah bize, sana nasıl selâm vereceğimizi öğretti. Biz sana salât'ı nasıl yapacağız? Hz. Peygamber şöyle buyurdu: "Salatı şöyle yapınız: Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ âli lbrâhim'e, inneke hamîdun mecîd. Ve bârik alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ âli İbrâhim'e inneke hamîdun mecîd" (eş-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, Mısır t.y., II, 284; İbn Kesir, Tefsîr, III, 507). Bu dualarda "alâ âli İbrahim " ifadelerinden önce "alâ İbrahim'e ve..." ilâvesiyle salavât duasının en mükemmel şekli ortaya çıkmış olur. Duanın toplu anlamı şöyledir: "Allahım, İbrâhim'e ve İbrahim evladına rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve Muhammed evladına da rahmet et. Şüphesiz sen övülmüşsün, yücesin. Allâh'ım! İbrahim'e ve İbrahim evladına bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve Muhammed evladına da bereket ver. Şüphesiz sen övülmüşsün, yücesin".

Bu salavât-ı şerîfelerden sonra şu dualar okunur: "Rabbenâ âtina fid-dünya haseneten ve fï'l-âhireti haseneten ve kinâ azâbe'n-nâr. Rabbenağfir Lî ve Livâlideyye velil mü'minine yevme yekûmu'l hisap".

Anlamı: "Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru. Rabbimiz, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla" (bk. el-Bakara, 2/20; İbrahim, 14/41).

Namazlarda son oturuş, selâmla tamamlanır ve namaz sona ermiş olur. Hanefîlere göre, namazda iki tarafa selâm vermek farz değil, vacip hükmündedir. Bu yüzden, son oturuşta, teşehhüd miktarı geçtikten sonra, selâm, konuşma, bir hareket veya abdesti bozacak bir hâlin meydana gelmesi gibi yollardan birisiyle namazdan çıkılsa bu yeterli olur. Bu kimse kendi fiili (sun'u) (sun'u) ile namazdan çıkmış bulunur. Delil, Hz. Peygamber'in, Abdullah b. Mes'ud (r.a)'e; "Sen teşehhüdü okuduğun veya onu okuyacak kadar oturduğun zaman, namazın tamamlanmış olur" (es-Şevkânî, a.g.e., II, 298; Zeylaî. Nasbu'r-Râye, I, 424) buyurmasıdır. Diğer yandan Hz. Peygamber namazını yanlış kılan sahabiye, namazın doğru kılınma şeklini gösterirken selâm'a yer vermemiştir (es-Şevkânî, a.g.e., II, 264). Bu duruma göre namaz, sağ tarafa doğru "es-Selamü" demekle tamamlanmış olur. İlk selâmda "aleyküm ve rahmetullahi" ilâvesiyle ikinci selâm sünnettir. İmam başını sağ ve soluna çevirirken, o taraftaki meleklere, insan ve cinlerden olan müslümanlara selâm vermeye niyet eder. (el-Kâsânî, a.g.e., I, 113; İbnu'l-Hümam, a.g.e., I, 225; Zeylai, Tebyînu'l-Hakâik, el-Matbaatü'l-Emiriyye, l, 104; ibn Âbidîn, a.g.e, I, 418). Şafiî ve Mâlikîlere göre, oturma hâlinde namazdan çıkmak için ilk selâm, Hanbelîlere göre ise, iki selâm farzdır. Cenaze ve nâfile namazlarıyla, tilâvet ve şükür secdesi bundan müstesnadır. Bunlarda tek selâmla namazdan çıkılır. Çünkü Hz. Peygamber, namazların sonunda daima selâm vermiş ve bunu terketmemiştir (eş-Şevkânî, a.g.e., I, 292).

   
» Modüller
Flashlar İçerik 132
alaca video İçerik 19
Alaca Ilçemiz İçerik 179
Kabeden Canli İçerik 7
Hikayeler İçerik 682
Corum İçerik 41
KliplerveMüzikler İçerik 11
Islamiyet İçerik 3166
Şiirler İçerik 225
Biyografiler İçerik 106
Muzik İçerik 1548
Ruya Tabirleri İçerik 72
Günün Sözü İçerik 218
Genel Kültür İçerik 529
» Islam Kuran İnsan Kategorileri
Islamiyet 15
Islamiyet 2235
Peygamberlerin Hayatı 244
Kıyamet ve Alametleri 1
Kuran ve Bilim 119
Islam ve Insan 83
Kutsal Emanetler 1
Hz. Muhammed Efendimiz (S.a.v) 18
Mekke ve Medine 7
Hadis-i Şerifler 55
Türbeler-Camiiler 23
Menkıbe ve hikmetli sözler 190
İlahiler 16
Esmaü'l Hüsna 99
Sure ve Namaz Duaları 21
Kur'an Fihristi 54
 » Son Islamiyet
Bunları Biliyormuyuz?
Yazan : soso Hit : 387
Tarih : 11.Oca.2014 23:52:32
Kur’an’ın gücü
Yazan : soso Hit : 1374
Tarih : 14.Mar.2012 20:33:30
Hz. Osman'ın (r.a) Ağlatan Şehadeti
Yazan : soso Hit : 1052
Tarih : 21.Şub.2012 13:00:20
Mürciye Fırkaları
Yazan : soso Hit : 1017
Tarih : 10.Şub.2012 10:59:13
Cüheymiye Fırkaları
Yazan : soso Hit : 925
Tarih : 10.Şub.2012 10:58:15
Kaderiye Fırkaları
Yazan : soso Hit : 855
Tarih : 10.Şub.2012 10:57:37
Cebriye Fırkaları
Yazan : soso Hit : 589
Tarih : 10.Şub.2012 10:57:02
Harici Fırkaları
Yazan : soso Hit : 728
Tarih : 10.Şub.2012 10:56:09
Rafizi Fırkaları
Yazan : soso Hit : 619
Tarih : 10.Şub.2012 10:54:40
Yetmişüç Fırka
Yazan : soso Hit : 556
Tarih : 10.Şub.2012 10:53:09
KIYAMET CENNET ve CEHENNEM
Yazan : soso Hit : 691
Tarih : 06.Oca.2012 22:07:57
DUA ve SABIRLA...
Yazan : soso Hit : 750
Tarih : 05.Oca.2012 21:35:19
BEN deme SAKIN
Yazan : soso Hit : 608
Tarih : 04.Oca.2012 09:20:26
Ey Gözlerimin Nuru
Yazan : Yolcu Hit : 698
Tarih : 24.Ara.2011 18:43:45
Şeyhimin İlleri
Yazan : Yolcu Hit : 26048
Tarih : 24.Ara.2011 18:37:31
 » Hit Islamiyet
Şeyhimin İlleri
Yazan : Yolcu Hit : 26048
Tarih : 24.Ara.2011 18:37:31
TABLO HALİNDE NAMAZ REKATLARI
Yazan : admin Hit : 18882
Tarih : 17.Kas.2010 22:09:41
Hz. Muhammedin Peygamberliği Ve Mekke Dö
Yazan : admin Hit : 15529
Tarih : 11.Kas.2010 22:10:40
YUNUS SURESİ (meali)
Yazan : admin Hit : 12498
Tarih : 21.Oca.2011 22:21:47
Kaide-i ahire Nedir?
Yazan : admin Hit : 7374
Tarih : 17.Kas.2010 15:46:48
Hz. Muhammed nerede doğdu nerede öldü ne
Yazan : admin Hit : 4305
Tarih : 11.Kas.2010 22:16:13
Yeri Göğü Titreten Dua
Yazan : admin Hit : 3985
Tarih : 17.Kas.2010 13:17:10
Dolap Niçin İnilersin
Yazan : Yolcu Hit : 3654
Tarih : 21.Ara.2011 20:27:46
Umre nerededir?
Yazan : admin Hit : 3509
Tarih : 11.Kas.2010 21:44:30
Mekke ve Medine Nerede
Yazan : admin Hit : 3313
Tarih : 11.Kas.2010 21:53:24
Orucu bozan şeyler
Yazan : soso Hit : 2042
Tarih : 05.Ağu.2011 15:19:09
Kalp Kırmak Suya Yazı Yazmaya Benzer
Yazan : soso Hit : 2020
Tarih : 27.Şub.2011 18:31:23
ZEKAT Nedir? Anlamı
Yazan : admin Hit : 1982
Tarih : 17.Kas.2010 22:40:58
Hz. Muhammedin Doğumu,Çocukluğu,Gençliği
Yazan : admin Hit : 1843
Tarih : 11.Kas.2010 22:12:02
Ya Hayy - Hastalık Duası
Yazan : admin Hit : 1717
Tarih : 17.Kas.2010 12:49:16
 » Benzer Islamiyet
Kaide-i ahire Nedir?
Yazan : admin Hit : 7374
Tarih : 17.Kas.2010 15:46:48
 » Son Yorumlar
bazı yerlerinde hata var mesela öğle ilk
Yazan : Misafir720182
Tarih : 18.Ara.2014 18:00:19
Güzel olmuş
Yazan : Misafir063223
Tarih : 08.Ara.2014 18:00:22
aydanurçok teşekür ederim ödevime çok ya
Yazan : Misafir416963
Tarih : 04.Ara.2014 18:25:49
çok beğendim derste çok yardımcı oluyor
Yazan : Misafir065196
Tarih : 17.Kas.2014 18:55:47
hz. hud nerde doğdu
Yazan : Misafir609378
Tarih : 02.Eki.2014 17:00:18
çok güzel olmuş teşekkürler admin
Yazan : Misafir180184
Tarih : 27.May.2014 19:26:21
alivitir namazında ''secde 2 rekat''yazı
Yazan : Misafir122397
Tarih : 25.May.2014 19:58:00
rabiaçok teşekkür ödevimi yapmamda çok i
Yazan : Misafir141117
Tarih : 18.May.2014 07:16:49
bahattinçok iyi olmus
Yazan : Misafir126233
Tarih : 14.May.2014 23:27:07
kalp
Yazan : Misafir476157
Tarih : 24.Mar.2014 21:36:07
melekodevıme çok yaradı teskur
Yazan : Misafir322129
Tarih : 13.Şub.2014 14:30:58
guzelmis bu yazi emegine saglik
Yazan : Misafir510099
Tarih : 03.Oca.2014 21:29:12
bu konu çok güzel
Yazan : Misafir663180
Tarih : 25.Ara.2013 22:14:18
KALP KIRMAKBEN KALPKIRMAMSNIN İSLAMINTEM
Yazan : NAZLI
Tarih : 21.Ağu.2013 10:04:03
güzel olmuş
Yazan : Misafir524171
Tarih : 05.Haz.2013 22:51:21
» Islam Kuran İnsan Ara
Başlıklarda : İçeriklerde :
» Islam Kuran İnsan İstatistikleri
» Ust Kategori (1)
» Alt Kategori (15)
» Islam Kuran İnsan (3166)
» Okunma (1389649)
» Yorum (23)
» Toplam Adettir
» İframe

                                                                                                                                         YASAL UYARI
    Sitemizde yayınlanan müzikler filmler dosyalar dökümanlar yazılı görsel işitsel ve programsal tüm içerikler kopyadır ve tanıtım amaçlıdır hak sahiplerinin isteği doğrultusunda siteden 24 saat içinde kaldırılır. Ayrıca sitemiz alacaforum'da bulunan içerikler orjinal kalitesinde değildir hayal kırıklığına uğramamak için orjinallerini satın almalısınız ve içerikleri bilgisayarınızda 24 saatten fazla tutmanız T.C. yasalarına göre suç sayılır. Bu tür içeriklerden sitemiz alacaforum sorumlu değildir ekleyen ve kullanan üyeler tüm sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

Hak Sahibi ve Yasal Makamlara

5651 Sayılı Kanun | Yer sağlayıcının yükümlülükleri

MADDE 5 - (1) Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. (2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

Bu Maddeye istinaden Hak sahipleri ve yasal makamların Şikayetlerini ve hukuka aykırı içerikleri alacaforum.org@hotmail.com iletişim adresine bildirmeleri Rica olunur.

» CopyrightYukarı Git
2oo6-2o10Copyright alacaforum.org
Kimine Göre Forum,Bize Göre Aile © C.C.P. Full System V 6.0 - içerik Yönetim Sistemi - 12.11.2009
Made in Alaca - AlacaForum